0

Lợi nhuận trước thuế và lãi là gì? – Kiến thức kinh tế

Lợi nhuận trước thuế và lãi (tiếng Anh: earnings before interest and taxes—EBIT) là một chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng thu được lợi nhuận của công ty, bằng thu nhập trừ đi các chi phí, nhưng chưa trừ tiền (trả) lãi và thuế thu nhập. Không nên nhầm lẫn với thu nhập trước thuế và lãi, là khoản tiền doanh thu chưa trừ đi chi phí, để tính ra được lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế và lãi là gì?

Lợi nhuận trước thuế và lãi được đề cập đến như “khoản kiếm được từ hoạt động kinh doanh”, “lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh” hay “thu nhập ròng từ hoạt động”.

Công thức chung của phần này là Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.

Có thể xem công thức tính EBIT một cách cụ thể hơn như sau:

Lợi nhuận = Tổng Doanh thu – Tổng biến phí – Tổng định phí

Nói cách khác, Lợi nhuận trước thuế và lãi là tất cả các khoản lợi nhuận trước khi tính vào các khoản thanh toán tiền lãi và thuế thu nhập. Một yếu tố quan trọng đóng vai trò giúp cho EBIT được sử dụng rộng rãi là nó đã loại bỏ sự khác nhau giữa cấu trúc vốn và tỷ suất thuế giữa các công ty khác nhau.

Một nhân tố rất quan trọng khiến cho EBIT được sử dụng rộng rãi đó là chỉ số này đã loại bỏ sự khác biệt trong cấu trúc vốn và thuế suất giữa các công ty. Bằng cách loại bỏ đi hai yếu tố là thuế và chi phí lãi vay, EBIT trở thành một chỉ số phản ánh khả năng sinh lợi của công ty và do đó khiến cho các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc so sánh giữa các công ty.

Do đã loại bỏ lãi vay và thuế, hệ số Lợi nhuận trước thuế và lãi làm rõ hơn khả năng tạo lợi nhuận của công ty, và dễ dàng giúp người đầu tư so sánh các công ty với nhau.

 

tinhtinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *